Ga direct naar inhoud

Deelname

1. Er kan eenmalig, één project worden ingezonden.
2. De prijsronde van 2011 is bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten in Nederland. Dat kunnen woonwijken, stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke infrastructurele werken en wateropgaven zijn. Maar bijvoorbeeld ook transformaties van het landelijk gebied die betrekking hebben op de bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreatie. Met de uitvoering van het in te zenden project moet in de vier jaren voorafgaand aan de toekenning van de prijs zijn begonnen (uiterlijk 1 januari 2011). De jury bepaalt of het ingediende project in voldoende mate is gerealiseerd om een beoordeling van het redelijkerwijs te verwachten eindresultaat mogelijk te maken.
3. Voor de prijs kan iedere opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen met een project passend bij het geldende jaarthema. Gemeenten, provincies, waterschappen, particulieren, bedrijven, private instellingen en professionele opdrachtgevers, corporaties, ontwikkelende bouwers en particuliere stichtingen kunnen projecten indienen. Opdrachtgevers werkzaam bij de rijksoverheid zijn van deelname uitgesloten.
4. De projecten dienen in Nederland te zijn of te worden gerealiseerd.
5. De projecten mogen niet in strijd zijn met de wettelijke voorschriften en regelingen.
6. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.
7. Het ingezonden materiaal wordt niet geretourneerd.
8. Kandidaten konden worden voorgedragen tot en met vrijdag 25 februari 2011. Inzenden kon tot vrijdag 11 maart 2011.

III. Jury

Liesbeth van der Pol, Rijksbouwmeester, voorzitter
Michael van Gessel, landschapsarchitect
Leo Versteijlen, opdrachtgever (voorheen Kristal NV)
Anna Vos, architect/stedenbouwkundige (voorheen MAB)
Elma van Boxel, ontwerper ZUS architecten
Co Verdaas, gedeputeerde provincie Gelderland
David Hamers, ruimtelijk onderzoeker
Noël van Dooren, vakcriticus
Olof Koekebakker, secretaris

Voorzitter en secretaris hebben geen stemrecht.

IV. Beoordeling

De beoordeling van de ingezonden projecten geschiedt conform artikel 11 van de officiële 'Regeling Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide'.
Bij de beoordeling van een ingezonden project betrekt de jury in elk geval:
a. de wijze waarop de opdrachtgever vorm en inhoud heeft gegeven aan zijn opdrachtgeverschap;
b. de gebruikswaarde, de culturele waarde en de toekomstwaarde van het ingezonden project.

V. Nominaties en prijswinnaar

Er worden minimaal drie en maximaal vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide. De nominaties zullen eind april 2011 bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 26 november 2011. In de tweede helft van mei 2011 voert de jury gesprekken met de genomineerden en andere betrokkenen en de ingezonden projecten bezoeken. De beraadslagingen van de jury zullen in een juryrapport verwoord worden.

VI. De prijs

De prijs bestaat uit:
a. Een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 50.000 euro.
b. Bij uitgeverij 010 verschijnt een publicatie naar aanleiding van de Gouden Piramide 2011
c. De prijs wordt uitgereikt door de bewindspersoon wiens beleidsterrein het meeste verwantschap vertoont met het ingezonden project.

VII. Insturen

a) Al het materiaal - zowel de teksten op A4 formaat als de projectillustratie op A3 formaat - moet losbladig en in 13-voud worden ingestuurd. De Gouden Piramide is een opdrachtgeversprijs. Daarom wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat een beschrijving van het opdrachtgevingsproces en de totstandkoming van het project een verplicht onderdeel is van de inzending. Er kan dus niet worden volstaan met het verzorgen van een foto-documentatie over het - al dan niet geheel - gerealiseerde project.
b) U wordt verzocht geen ringbanden of andere bindmiddelen te gebruiken. Verder zich te onthouden van het insturen van maquettes en panelen of andere omvangrijke (beeld)middelen die het project zouden illustreren. Mocht van het plan/project een (audio)visuele illustratie aanwezig zijn, die nadere uitleg verschaft over de inzending, dan kan de cd of dvd in enkelvoud worden meegezonden. Digitale aanlevering van foto's het liefst in resoluties die voldoende hoog zijn om publicatie mogelijk te maken.
c) Ongevraagde informatie wordt door de jury niet bij de beoordeling betrokken.
d) Inzendingen die niet voldoen aan genoemde voorwaarden worden niet in behandeling genomen.
e) Verzending geschiedt op risico van de verzender. De inzender moet er zorg voor dragen dat het inschrijvingsformulier volledig en juist is ingevuld en dat alle bijlagen voorzien zijn van naam en adres van de afzender. Het ingezonden materiaal wordt niet geretourneerd.

De inzending moet gericht worden aan:

Architectuur Lokaal
ter attentie van Maaike van Beusekom
Betreft: Inzending Gouden Piramide 2011
Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam

Uiterlijk vrijdag 11 maart 2011 om 17.00 uur moest de inzending op bovenstaand adres aanwezig zijn.

IX. Correspondentie

Voor nadere informatie over het inschrijven kunt u zich richten tot:
Architectuur Lokaal
Maaike van Beusekom
Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
Tel 020-5304000
e-mail: info@goudenpiramide.nl

Voor overige correspondentie over de Gouden Piramide:
Projectbureau Gouden Piramide
atelier Rijksbouwmeester
Postbus 20952, IPC 420
2500 EZ Den Haag
e-mail: info@goudenpiramide.nl

VIII. Ontvangstbevestiging

Iedere inzender ontvangt een ontvangstbevestiging. Deze bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. De organisatie van de Gouden Piramide is niet verantwoordelijk voor het eventueel zoekraken van inschrijvingen bij verzending.