Ga direct naar inhoud

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden Gouden Piramide 2018

 1. Een opdrachtgever kan eenmalig één project inzenden.  
 2. Alle opdrachtgevers die inspireren met een vernieuwend en gedurfd project komen voor de prijs in aanmerking: particulieren, instellingen, bedrijven, woningcorporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid zelf is uitgesloten van deelname. 
 3. Het project waarmee een opdrachtgever meedingt moet een bijna of compleet uitgevoerd ruimtelijk project zijn waarvoor opdracht is gegeven aan één of meer architecten, stedenbouwkundigen en/of landschapsarchitecten. Het kan om nieuwbouw of nieuwe aanleg gaan, maar ook om herontwikkeling, renovatie of tijdelijk gebruik. In aanmerking komen gebouwen, pleinen, parken, civieltechnische werken, landschappen, buurten, erven, ensembles, stads- en dorpscentra, bedrijventerreinen, enzovoort.
 4. Het project moet zijn opgeleverd in de periode tussen 1 januari 2015 en 31 december 2017, of zo ver zijn uitgevoerd dat de jury zich een goede indruk kan vormen van het resultaat.
 5. Eenzelfde opdrachtgever kan een project dat bij een eerdere editie van de Gouden Piramide door de jury is beoordeeld, niet nogmaals inzenden, ook niet als het schaalniveau van de inzendingen verschilt.
 6. Wanneer het opdrachtgeverschap vervuld wordt door samenwerkende natuurlijke personen of rechtspersonen, moet de inzender de hoofdopdrachtgever, of een van de hoofdopdrachtgevers, van het project zijn. Hoofdopdrachtgevers zijn eindverantwoordelijk voor het project, dragen ten minste een deel van het financiële risico en zijn aanspreekpunt voor de uitvoerend architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect. Een hoofdopdrachtgever kan ook samen met andere opdrachtgevers een project inzenden.
 7. Het project dient in Nederland te zijn gerealiseerd.
 8. Het project mag niet in strijd zijn met de wettelijke voorschriften en regelingen.
 9. Bij de uitvoering van de regels en voorschriften is het Nederlands recht van toepassing.
 10. Bij twijfel over de interpretatie van de regels beslist de jury.
 11. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.
 12. De opdrachtgever geeft met het indienen van een project aan bereid te zijn medewerking te verlenen bij activiteiten in het kader van de Gouden Piramide, waaronder inbegrepen activiteiten ten behoeve van het delen en verspreiden van kennis. Voor genomineerde opdrachtgevers betreft dat onder meer het ontvangen van de juryleden die het project bezoeken op dinsdag 15 mei of woensdag 16 mei 2018, aanwezigheid bij de prijsuitreiking op donderdag 27 september 2018 (ov) en deelname aan een documentaire over de genomineerde opdrachtgevers.
 13. De deelnemende opdrachtgever machtigt de organisatie van de Gouden Piramide kosteloos gebruik te maken van het bijgeleverde tekst- en beeldmateriaal ten behoeve van eventuele openbaarmaking in het kader van de Gouden Piramide 2018. Hij of zij zegt toe naar beste kunnen medewerking te verlenen bij het beschikbaar stellen van voor publicatie geschikt beeldmateriaal en eventueel ontbrekende gegevens. De algemeen geldende regels omtrent intellectueel eigendom blijven uiteraard van toepassing. De redactie is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de publicatie die door de Gouden Piramide wordt uitgebracht.
 14. Opdrachtgevers kunnen ook door derden worden voorgedragen bij de projectorganisatie. Dit kan via mailadres info@goudenpiramide.nl van 1 november 2017 tot 29 november 2017, 17.00 uur. Voordragen kan desgewenst anoniem. De projectorganisatie informeert de voorgedragen opdrachtgever. Om in aanmerking te komen voor de prijs, dient deze vervolgens zelf een inzending te verzorgen.
 15. De inschrijftermijn opent op 1 november 2017 17.00 uur en sluit op 13 december 2017 om 17.00 uur.

Beoordeling

De beoordeling van de ingezonden projecten geschiedt conform artikel 5 en artikel 6 van de officiële 'Regeling Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide'*. Zie de bijlage onderaan deze pagina.
Bij de beoordeling van een ingezonden project betrekt de jury in elk geval:
a. de wijze waarop de opdrachtgever vorm en inhoud heeft gegeven aan zijn opdrachtgeverschap;
b. de gebruikswaarde, de culturele waarde en de toekomstwaarde van het ingezonden project.

* Noot bij de Regeling:
Momenteel wordt de Regeling Rijksprijs inspirerend opdrachtgeverschap 'Gouden Piramide' op enkele punten geactualiseerd. Wanneer de wijziging formeel is afgerond, werkt deze terug tot 1 januari 2015, de datum waarop de ronde 2018 is gestart. De wijziging wordt formeel in de Staatscourant bekend gemaakt.
De belangrijkste wijzigingen betreffen de juiste vermelding van de deelnemende ministeries, de organisatie en inrichting van het juryproces. Ook wordt aangepast de termijn waarbinnen ingediende projecten gerealiseerd moeten zijn (artikel 3, tweede lid). In de deelnamevoorwaarden 2018 is hier rekening mee gehouden.

Genomineerden en winnaar

Er worden minimaal drie en maximaal vijf opdrachtgevers genomineerd. De nominaties worden begin april 2018 bekendgemaakt. Dinsdag 15 en woensdag 16 mei 2018 voert de jury gesprekken met de genomineerde opdrachtgevers en andere betrokkenen op locatie. De beraadslagingen van de jury zullen in een juryrapport verwoord worden. Het boek wordt uitgereikt tijdens de feestelijke uitreiking door de minister in september 2018 en wordt daarna kosteloos verspreid onder belangstellenden. Zo wordt opgedane inspirerende kennis gedeeld met opdrachtgevend en ontwerpend Nederland.

Trofee Gouden Piramide wit. Foto: Dieter Schütte

De trofee

De prijs

De Gouden Piramide bestaat uit een trofee, een bedrag van 75.000 euro en eeuwige roem. Ook verschijnt er een publicatie met het juryrapport en uitgebreide beschrijvingen van de genomineerde opdrachtgevers en hun project.