Ga direct naar inhoud

Deelnamevoorwaarden 2020

Doe mee 3x2
 1. Een opdrachtgever kan met maximaal één project meedingen en dit project slechts eenmalig inzenden. 
 2. Alle opdrachtgevers die inspireren met een vernieuwend en gedurfd project komen voor de prijs in aanmerking: particulieren, instellingen, bedrijven, woningcorporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid is van deelname uitgesloten. 
 3. De opdrachtgever moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.
 4. Het project waarmee een opdrachtgever meedingt moet een bijna of compleet uitgevoerd ruimtelijk project zijn waarvoor opdracht is gegeven aan één of meer architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en/of interieurarchitecten. Het kan om nieuwbouw of nieuwe aanleg gaan, maar ook om herontwikkeling, renovatie of tijdelijk gebruik. In aanmerking komen gebouwen, pleinen, parken, waterbouwkundige werken, infrastructuur, landschappen, buurten, erven, ensembles, stads- en dorpscentra, bedrijventerreinen, enzovoort.
 5. Als de architect(en), stedenbouwkundige(n), landschaps- en/of interieurarchitect(en) deel uitmaken van een consortium of ander samenwerkingsverband dat in opdracht werkt, wordt de opdrachtgever van het samenwerkingsverband beschouwd als de opdrachtgever van de betreffende architect(en), stedenbouwkundige(n), landschaps- en/of interieurarchitect(en).
 6. Het project moet zijn of worden opgeleverd tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019, of zo ver zijn uitgevoerd dat de jury zich een goede indruk kan vormen van het eindresultaat.
 7. Eenzelfde opdrachtgever kan een project dat bij een eerdere editie van de Gouden Piramide door de jury is beoordeeld, niet nogmaals inzenden.
 8. Wanneer het opdrachtgeverschap vervuld wordt door samenwerkende opdrachtgevers, moet de inzender de hoofdopdrachtgever, of een van de hoofdopdrachtgevers, van het project zijn. Hoofdopdrachtgevers zijn eindverantwoordelijk voor het project, dragen ten minste een deel van het financiële risico en zijn aanspreekpunt voor de uitvoerend architect, stedenbouwkundige, landschaps- of interieurarchitect. Een hoofdopdrachtgever kan ook samen met andere opdrachtgevers een project inzenden. Een project kan niet door verschillende opdrachtgevers worden ingezonden.
 9. Het project dient in Nederland te zijn of te worden gerealiseerd.
 10. Het project mag niet in strijd zijn met de wettelijke voorschriften en regelingen.
 11. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.
 12. Alle in de inzending opgenomen gegevens kunnen openbaar worden gemaakt, met uitzondering van contactgegevens en financiële gegevens. Van elke inzending worden minimaal de kerngegevens (het project, de opdrachtgevers, de ontwerpers) openbaar gemaakt. Met het inzenden van een project geeft de opdrachtgever aan hiermee akkoord te zijn.
 13. De opdrachtgever geeft met het inzenden van een project aan bereid te zijn medewerking te verlenen bij activiteiten in het kader van de Gouden Piramide, waaronder inbegrepen activiteiten ten behoeve van het delen en verspreiden van kennis. Voor genomineerde opdrachtgevers betreft dat onder meer het ontvangen van de juryleden die het project bezoeken op dinsdag 26 mei of woensdag 27 mei 2020, aanwezigheid bij de prijsuitreiking en deelname aan een documentaire over de genomineerde opdrachtgevers.
 14. De deelnemende opdrachtgever machtigt de organisatie van de Gouden Piramide kosteloos gebruik te maken van het bijgeleverde tekst- en beeldmateriaal ten behoeve van eventuele openbaarmaking in het kader van de Gouden Piramide. Hij of zij zegt toe naar beste kunnen medewerking te verlenen bij het beschikbaar stellen van voor publicatie geschikt beeldmateriaal en eventueel ontbrekende gegevens. De algemeen geldende regels omtrent intellectueel eigendom blijven uiteraard van toepassing. De redactie is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de publicatie die door de Gouden Piramide wordt uitgebracht.
 15. Opdrachtgevers konden worden voorgedragen bij de projectorganisatie. Dit kon van 1 november 2019 tot 29 november 2019, 17.00 uur. Voordragen kon desgewenst anoniem. De projectorganisatie informeerde de voorgedragen opdrachtgever. Om in aanmerking te komen voor de prijs, dient deze vervolgens zelf een inzending te verzorgen.
 16. De inschrijftermijn opent op vrijdag 1 november 2019 om 17.00 uur en sluit op vrijdag 13 december 2019 om 17.00 uur.
 17. Bij twijfel over de interpretatie van de deelnamevoorwaarden beslist de jury.
 18. Op deze prijs is het Besluit rijksprijs ‘de Gouden Piramide’ van toepassing.
 19. Op deze prijs is het Nederlands recht van toepassing.

Beoordeling

De beoordeling van de ingezonden projecten geschiedt conform artikel 5 en artikel 6 van het Besluit rijksprijs ‘de Gouden Piramide’, zie de bijlage onderaan deze pagina. Bij de beoordeling van een ingezonden project betrekt de jury in elk geval:
a. de wijze waarop de opdrachtgever vorm en inhoud heeft gegeven aan zijn opdrachtgeverschap;
b. de gebruikswaarde, de culturele waarde en de toekomstwaarde van het ingezonden project.

Genomineerden en winnaar

Er worden minimaal drie en maximaal vijf opdrachtgevers genomineerd. De nominaties worden in april 2020 bekendgemaakt. Dinsdag 26 en woensdag 27 mei 2020 voert de jury gesprekken met de genomineerde opdrachtgevers en andere betrokkenen op locatie. De beraadslagingen van de jury zullen in een juryrapport verwoord worden. Het boek wordt uitgereikt tijdens de feestelijke uitreiking door de minister in het najaar van 2020 en wordt daarna kosteloos verspreid onder belangstellenden. Zo wordt opgedane inspirerende kennis gedeeld met opdrachtgevend en ontwerpend Nederland.

De prijs

De Gouden Piramide bestaat uit een trofee, een bedrag van 75.000 euro en eeuwige roem. Ook verschijnt er een publicatie met het juryrapport en uitgebreide beschrijvingen van de genomineerde opdrachtgevers en hun project.

Deel via social media