Ga direct naar inhoud

Privacyverklaring

Rijksprijs Gouden Piramide respecteert de privacy van alle (potentiële) deelnemers en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bescherming persoonsgegevens

De Gouden Piramide zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Contact opnemen met de Gouden Piramide kan via: info@goudenpiramide.nl
Gouden Piramide is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-statement.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, u een inzending doet, u zich heeft aangemeld voor een evenement, u een contactformulier invult, u een vraag indient, zal aan u gevraagd worden uw contactgegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: voor- en achternaam, contactgegevens, bedrijfsnaam.

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: Het reglementair juist laten verlopen van de prijs; om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is voor het reglementair juist laten verlopen van de prijs; om het verloop van de prijsvraag verder te kunnen optimaliseren. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Gouden Piramide deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met partners van de prijs als dit noodzakelijk is voor het juist ten uitvoer brengen van deze prijs (denk aan een fotograaf, filmregisseur of beeldredacteur). De Gouden Piramide deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met personen en bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gouden Piramide blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt de Gouden Piramide uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Gouden Piramide. Ook heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@goudenpiramide.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Gouden Piramide neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@goudenpiramide.nl.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. De criteria die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben; (ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of retentie gewenst is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door uw browser bewaard worden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Rijksprijs Gouden Piramide verwijzen wij u naar het Cookiebeleid.