Deelnamevoorwaarden

1. Opdrachtgevers die inspireren met een vernieuwend en gedurfd project komen voor de prijs in aanmerking: particulieren, instellingen, bedrijven, woningcorporaties, decentrale overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid komt niet voor de prijs in aanmerking.

2. Het project waarmee een opdrachtgever meedingt, moet een bijna of compleet uitgevoerd ruimtelijk project zijn waarvoor opdracht is gegeven aan een of meer architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en/of interieurarchitecten. Het kan om nieuwbouw of nieuwe aanleg gaan, maar ook om herontwikkeling, renovatie, restauratie of tijdelijk gebruik. In aanmerking komen gebouwen, pleinen, parken, waterbouwkundige werken, infrastructuur, landschappen, buurten, erven, ensembles, stads- en dorpscentra, bedrijventerreinen, enzovoort.

3. Een opdrachtgever kan maximaal één project inzenden.

4. De inzendende opdrachtgever moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.

5. Opdrachtgevers die samenwerken aan één project, kunnen gezamenlijk deelnemen. In dat geval moet de hoofdopdrachtgever, of een van de hoofdopdrachtgevers, het project inzenden. Hoofdopdrachtgevers zijn eindverantwoordelijk voor het project, dragen ten minste een deel van het financiële risico en zijn aanspreekpunt voor de uitvoerend architect, stedenbouwkundige, landschaps- of interieurarchitect. Een hoofdopdrachtgever kan ook samen met andere opdrachtgevers een project inzenden.

6. Als de architect(en), stedenbouwkundige(n), landschaps- en/of interieurarchitect(en) deel uitmaken van een consortium of ander samenwerkingsverband dat in opdracht werkt, wordt de opdrachtgever van het samenwerkingsverband beschouwd als de opdrachtgever van de betreffende architect(en), stedenbouwkundige(n), landschaps- en/of interieurarchitect(en).

7. Een project kan niet meerdere malen worden ingezonden, ook niet door verschillende opdrachtgevers.

8. Eenzelfde opdrachtgever kan een project dat bij een eerdere editie van de Gouden Piramide door de jury is beoordeeld, niet nogmaals inzenden.

9. Het project moet zijn of worden opgeleverd tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023, of zo ver zijn uitgevoerd dat de jury zich een goede indruk kan vormen van het eindresultaat.

10. Het project dient in Nederland te zijn of worden gerealiseerd.

11. Het project mag niet in strijd zijn met de wettelijke voorschriften en regelingen.

12. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.

13. Alle in de inzending opgenomen gegevens kunnen openbaar worden gemaakt, met uitzondering van contactgegevens en financiële gegevens. Van elke inzending worden minimaal de kerngegevens (het project, de opdrachtgevers, de ontwerpers) openbaar gemaakt. Met het inzenden van een project geeft de opdrachtgever aan hiermee akkoord te zijn.

14. De opdrachtgever geeft met het inzenden van een project aan bereid te zijn medewerking te verlenen bij activiteiten in het kader van de Gouden Piramide, waaronder inbegrepen activiteiten ten behoeve van het delen en verspreiden van kennis. Voor genomineerde opdrachtgevers betreft dat onder meer het ontvangen van de juryleden die het project bezoeken op dinsdag 28 of woensdag 29 mei 2024, aanwezigheid bij de prijsuitreiking en deelname aan een documentaire over de genomineerde opdrachtgevers.

15. De deelnemende opdrachtgever machtigt de organisatie van de Gouden Piramide kosteloos en rechtenvrij gebruik te maken van het bijgeleverde tekst- en beeldmateriaal ten behoeve van eventuele openbaarmaking in het kader van de Gouden Piramide. Hij of zij zegt toe naar beste kunnen medewerking te verlenen bij het beschikbaar stellen van voor publicatie geschikt beeldmateriaal en eventueel ontbrekende gegevens. De algemeen geldende regels omtrent intellectueel eigendom en de correcte vermelding van fotografen blijven uiteraard van toepassing. De redactie is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de publicatie die door de Gouden Piramide wordt uitgebracht.

16. Opdrachtgevers kunnen door derden worden voorgedragen bij de projectorganisatie, via een e-mail naar goudenpiramide@rijksoverheid.nl. Dit kan van donderdag 14 december 2023 tot en met donderdag 18 januari 2024, 17.00 uur. Voordragen kan desgewenst anoniem. De projectorganisatie informeert de voorgedragen opdrachtgever. Om in aanmerking te komen voor de prijs, dient deze vervolgens tijdig zelf een inzending te verzorgen.

17. De inschrijftermijn opent op donderdag 14 december 2023 en sluit op donderdag 25 januari 2024 om 17.00 uur.

18. Bij twijfel over de interpretatie van de deelnamevoorwaarden beslist de jury.

19. Op deze prijs is het Besluit rijksprijs ‘de Gouden Piramide’ van toepassing.

20. Op deze prijs is het Nederlands recht van toepassing.